Uchwała WZ 3/2020 ws. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – objaśnienia

Uchwała WZ 3/2020 ws. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – objaśnienia

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy szczegółowe objaśnienia odnoszące się do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 ws. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać.

Już sama treść uchwały zawiera wskazanie zobowiązań, które składają się na najwyższą sumę zobowiązań. Są nimi dokonywane przez Spółdzielnię w roku budżetowym zakupy mediów dla Państwa potrzeb: ciepła (707 200,24 zł), wody (203 320,69 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po zmianach wprowadzonych przez m.st. Warszawa opłaty te mogą przekroczyć kwotę 300 000 zł/rocznie), energia elektryczna części wspólnych (43 562,10 zł), konserwacje i naprawy (132 194,13 zł), remonty, utrzymanie czystości, zieleni, koszty biura Spółdzielni, inne związane z działalnością statutową Spółdzielni.

Wyjaśniamy przy tym, że Spółdzielnia nie posiada żadnych zaciągniętych kredytów, pożyczek.

Kolejno należy zauważyć, że art. 38 § 1, pkt 7 Prawa spółdzielczego stanowi, iż do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Sąd Najwyższy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 30.06.1993 r., syg. I ACr 158/93), dokonał wykładni cyt. art. 38 § 1 pkt 7 Prawa spółdzielczego. Z treści tego wyroku wynika, że najwyższa suma zobowiązań dotyczy wszelkich zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, do której została powołana. Tak więc na sumę tą składają się zobowiązania, które spółdzielnia opłaca w trakcie roku obrachunkowego wobec dostawców mediów, wykonawców usług, pracowników, organów podatkowych, itp.

Pojęcie najwyższej sumy zobowiązań było objaśniane w czasie zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia. W zasadzie projekt uchwały nr 3/2020 nie powinien budzić żadnych wątpliwości, a jej podjęcie jest standardowym, corocznym działaniem mającym na celu uzyskania od Członków Spółdzielni pełnomocnictwa do regulowania bieżących płatności, dokonywanych w interesie jej Członków i dla zapewnienia normalnego, niezakłóconego działania Spółdzielni. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w której  Zarząd dokonujący czynności faktycznych jak płatności za media nie mógłby np. zapłacić za ciepło i wodę dostarczane do Państwa lokali czy za odbierane odpady komunalne, nie zapłaciłby podatku od nieruchomości, nie mógłby regulować płatności za konserwacje, naprawy, sprzątanie itd. Zatem prosimy o rozważne głosowanie, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kierowanie pytań do biura Spółdzielni.

Na wszelkie Państwa pytania odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu.

Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial