Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dotyczących izolacji węzła cieplnego przy ul. Rakowieckiej 59A w Warszawie, a w szczególności:

 • wykonanie izolacji pionowych ścian zewnętrznych węzła cieplnego i pomieszczenia technicznego,
 • wykonanie izolacji poziomych ścian zewnętrznych i wewnętrznych węzła cieplnego i pomieszczenia technicznego,
 • wykonanie izolacji poziomej stropu nad węzłem cieplnym i pomieszczeniem technicznym.
 • wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni asfaltowej w podwórzu.

Prace realizowane będą w oparciu o pozwolenie na budowę i zatwierdzony projekt budowlany.

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 609 197 984 lub e-mail’owo: daniel.piatkowski@szaredomy.pl
Zwrotnie Spółdzielnia udostępni zainteresowanym wersje elektroniczne: projektu i przedmiaru (format ath oraz pdf).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 22 marca 2023 r., do godziny 14:00, na adres biura Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szare Domy”, ul. Juliana Fałata 2/32, 02-534 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs ofert – wykonanie izolacji węzła cieplnego – Rakowiecka 59A”.

Każda oferta winna zawierać co najmniej:

 1. określenie ceny ryczałtowej brutto skalkulowanej w oparciu o przedstawiony przedmiar i w podziale zgodnym z podziałem określonym w przedmiarze z wyceną w zaprojektowanym systemie firmy CERESIT i alternatywnie w systemie firmy REMMERS. Zamawiający oczekuje rozłożenia płatności na 12 równych rat płatnych w okresie lipiec 2023 r. – czerwiec 2024 r.
 2. określenie okresu gwarancji, sposób zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego (np. kaucja gwarancyjna, gwarancja bankowa, polisa ubezpieczenia),
 3. kopię polisy OC,
 4. informację o zrealizowanych przez oferenta podobnych robotach w ostatnich 3 latach,
 5. przykładowe referencje,
 6. dane rejestrowe oferenta,
 7. określenie czasu realizacji robót i planowany termin wejścia na roboty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy”