Zakres robót:
1. Wykonanie poziomej i pionowej izolacji stropu – 137 m2.

Sposób naprawy i technologia prowadzenia robót:
1. Zabezpieczenie terenu robót.
2. Usuniecie nawierzchni asfaltowej.
3. Oczyszczenie podłoża (istniejącej warstwy gruzobetonu i piasku).
4. Odkopanie ściany fundamentowej na połączeniu ze stropem budynku do głębokość około 0,6m.
5. Oczyszczenie stropu właściwego.
6. Odkucie okładzin ceramicznych z muru przyległego fosie.
7. Wykonanie warstwy spadkowej.
8. Wykonanie pionowej izolacji muru przyległego fosie na wysokość około 0,3m z izolacji mineralnej MB 2K.
9. Wykonanie izolacji EPDM (Resitrix SKW) z wywinięciem na ścianę fundamentową budynku poniżej połączenia ściana – strop.
10. Zabezpieczenie izolacji papą podkładową.
11. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.
12. Wywóz odpadów.
13. Uporządkowanie terenu.

Oferty należy przesyłać na adres: daniel.piatkowski@szaredomy.pl w terminie do 31.05.2020